21 februari 2022

Eindelijk is het (bijna) zover: na verschillende keren uitstel door de COVID-pandemie, organiseert de Nederlandse Vereniging van Sociale Innovatie (NVSI) op dinsdag 29 maart de NVSI Inspiratiedag voor het sociaal domein. Het programma bestaat uit diverse informatiesessies, pitches en workshops over uiteenlopende maatschappelijke vraagstukken en innovatieve oplossingen. Als leverend partner van de NVSI verzorgt Lost Lemon vier sessies: over Een leven lang leren, Kostenbeheersing, het Jongerenloket 2.0 en Werken aan werk.

STAP zetten naar Een leven lang leren

Op 1 maart 2022 wordt de nieuwe Subsidieregeling STAP-budget (Stimulans Arbeidsmarktpositie) van kracht, die het volgen van onderwijs ook na de gangbare schoolperiode stimuleert. De regeling is er voor het volgen van opleidingen bij gecertificeerde instellingen om zo jezelf verder te ontwikkelen en werkfit te blijven. Verwacht wordt dat tienduizenden Nederlanders tegelijkertijd een aanvraag doen; zij moeten zo snel mogelijk weten of ze in aanmerking komen voor de regeling. In 2022 is 200 miljoen euro aan opleidingssubsidie beschikbaar.

De MensCentraal Suite ondersteunt de STAP-regeling. Met een informatie-, burger- en een leveranciersportaal; maar vooral met een bijna volledig geautomatiseerde aanvraagafhandeling. Zonder menselijke interventie rechtmatigheid bepalen, geautomatiseerde zaakovergangen, het genereren van beschikkingen en overdracht naar externe systemen.

In deze sessie nemen Jeroen de Ruig en Delphine Meertens je mee in dit in hoge mate geautomatiseerde proces én gaan in op de interactie met de aanvragende burger via het burgerportaal en met de opleiders die gebruikmaken van het leveranciersportaal. Ook gaan we met de deelnemers in gesprek over hoe deze functionaliteit voor andere toepassingen kan worden ingezet.

Kostenbeheersing door samenwerking met huisartsen

Gemeenten zoeken naar mogelijkheden om de kwaliteit op peil én de kosten van Jeugd en Wmo onder controle te krijgen. Denk aan efficiency op het gebied van instroom, doorstroom en uitstroom, preventie- en voorliggende voorzieningen, zorginkoop, organisatie, bekostigingssystematiek en subsidies.

Samen met de NVSI, Lost Lemon en ZorgDomein heeft de gemeente Leeuwarden een oplossing gecreëerd die zorgt voor meer samenhang op het toewijzen aan een zorgverlener door meerdere verwijzers. En daarmee ook voor meer grip op de kosten. Sytze van der Meer (gemeente Leeuwarden) en Johan van der Waal (Lost Lemon) laten diverse mogelijkheden de revue passeren. Het accent van de workshop ligt op de samenwerking met huisartsen. Hoe kan een nieuwe vorm van samenwerking, met behoud van inhoudelijke autonomie voor verwijzers, leiden tot meer grip op kosten?

Tijd voor een Jongerenloket 2.0?

MensCentraal begon ooit als JongerenCentraal: een oplossing om vanuit een integrale benadering het welzijn en de participatie van jongeren te bevorderen. Een visie waarbij het ook ging om het bundelen van krachten rondom onderwijs, jeugdzorg, inkomen, werk, schulddienstverlening, inburgering en huisvesting. Hiermee liep JongerenCentraal als systeem een stapje voor op de praktijk.

Ook nu bestaan er binnen veel gemeenten jongerenloketten waarin met name de domeinen onderwijs, werk en inkomen zijn vertegenwoordigd. Toch zijn er niet of nauwelijks loketten voor jongeren waarin alle aandachtsgebieden zijn georganiseerd. Dit terwijl de groep kwetsbare jongeren vaak te maken heeft met gestapelde problemen uit meerdere domeinen die in elkaar grijpen en die vragen om een aanpak waarin de jongere in zijn geheel geholpen wordt.

De sessie ‘Tijd voor een Jongerenloket 2.0?’ is een samenwerking tussen de gemeente Urk en Lost Lemon. Vanuit Lost Lemon delen Thijs Duysens en Ralph Backx hun visie en uitgangspunten op een jongerenaanpak 2.0. Thijs is ervaringsdeskundige op dit gebied; vanuit zijn werk voor de gemeente Purmerend hebben hij en zijn collega’s als één van de eerste gemeenten JongerenCentraal voor werk, inkomen en scholing ingezet. Samen met de deelnemers wordt gezocht naar de hobbels die een nog bredere, holistische aanpak in de weg staan en proberen we ⎼ onder meer op basis van een casus aangedragen door de gemeente Urk ⎼ tot antwoorden te komen om deze obstakels te slechten. Ook laten we zien dat in MensCentraal de technische obstakels al zijn verwijderd.

Werken aan werk en aan participatie

Onze aantrekkende economie gaat gepaard met grote krapte op de arbeidsmarkt. Werkgevers schreeuwen om personeel. Toch zitten meer dan 400.000 mensen thuis. Gemeenten proberen met partners op lokaal niveau een antwoord te bedenken op deze mismatch. Ook landelijk zit men niet stil en proberen de programma’s Dennis en Eva en Verbeteren Uitwisselen Matchingsgegevens (VUM) de samenwerking met werkgevers, bemiddelaars en reïntegratiebedrijven te harmoniseren en professionaliseren.

Welke stap kunnen gemeenten nu al zetten op weg naar een maximaal participerende beroepsbevolking en minder onvervulde vacatures? En wat kan er op langere termijn worden gedaan? In deze sessie kijken we naar een aanpak voor werk en participatie, waarbij burgers worden geprofileerd op harde en zachte kenmerken, maar óók op motivatie en houding. Een klantprofilering die de basis vormt voor een gesegmenteerde aanpak voor diverse geprofileerde klantgroepen.

Aan de hand van een praktijkcasus voor de gemeente Den Haag gaan Pim van Heijst en Katja van Beem in op deze aanpak en de mogelijkheden die er nu al zijn om deze systemisch met de MensCentraal Suite te ondersteunen. Ook laten ze zien waar op dit moment aan wordt gewerkt en nemen je mee naar die stip op de horizon; welke stappen moeten we zetten om daar te komen?

Over de NVSI Inspiratiedag

De NVSI verbindt gemeenten die samen willen werken aan innovatie in het sociaal domein. De NVSI Inspiratiedag is dan ook een dag voor en door gemeenten waarop uiteenlopende maatschappelijke vraagstukken en innovatieve oplossingen aan bod komen. Zo kun je, naast bovenstaande sessies van Lost Lemon, ook workshops en sessies volgen over onder meer de Buddy-app, eenzaamheid onder alleenstaande ouderen en inburgering. Voorafgaand aan de workshops en inspiratiesessies vinden er overleggen plaats van de regiegroepen.

Meer weten?

We hopen je uiteraard te zien tijdens de NVSI Inspiratiedag. De NVSI Inspiratiedag is gratis en toegankelijk voor zowel leden als niet-leden van de NVSI. Kijk voor meer informatie over de locatie, het volledige programma en de Inspiratiedag zelf op nvsi.nl/nvsi-inspiratiedag. Ook vind je daar het aanmeldformulier.

Kun je niet bij de Inspiratiedag aanwezig zijn maar wil je wel meer weten over de onderwerpen van de sessies die Lost Lemon er verzorgt? Neem dan contact met ons op.