15 april 2020

Lost Lemon gaat gemeenten ondersteunen bij het realiseren van passend woningaanbod. Dat doen we door ze te helpen met het krijgen van inzicht in de status en voortgang van hun woonprogramma. Voor de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen (HLTsamen) zijn we gestart met een projectplan voor het ontwikkelen van een woningbouwmonitor. Lost Lemon-adviseur Jeroen de Ruig is projectleider van de realisatie van de woningbouwmonitor. Hij vertelt ons hoe het precies zit.

Bouwen voor de toekomst

HLTsamen is een ambtelijke fusie van de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen. Deze gemeenten willen met een nieuw woningaanbod werken aan een evenwichtiger bevolkingsopbouw, met ruimte voor starters, jongeren, jonge gezinnen, en mensen met een laag of middeninkomen. Daarnaast willen ze woningen realiseren waar burgers lang zelfstandig thuis kunnen blijven, ook als zij zorg nodig hebben. En het moeten woningen worden die klaar zijn voor de toekomst: energiezuinig en klimaatbestendig.

Om deze ambities te realiseren zijn woonprogramma’s opgesteld mét concrete projecten. Jeroen de Ruig: “Vanzelfsprekend willen de gemeenten inzicht hebben en houden in de vorderingen. Dat inzicht krijg je door te monitoren. Op dit moment lukt dit nog onvoldoende. Deels omdat de gegevens niet beschikbaar zijn of omdat ze opgesloten zitten in registraties die zich moeilijk laten ontsluiten. En in dat beschikbaar krijgen en ontsluiten van gegevens is Lost Lemon nu juist heel goed.”

Onze woningbouwmonitor

Lost Lemon heeft dan ook de opdracht gekregen een woningbouwmonitor te maken die inzicht verschaft in de voortgang van de doelen van het woonprogramma. Jeroen: “Als uitgangspunt hanteren we de nieuwe woonprogramma’s 2020 t/m 2024 en de daar gehanteerde verdeling in thema’s: nieuwbouw, voldoende aanbod voor iedere doelgroep (focus op sociaal en middensegment), toekomstbestendig wonen (focus op duurzaamheid en leefbaarheid) en wonen met zorg.” Gestart wordt met een monitor vooral voor intern gebruik door de gemeenten. Maar, zo vertelt Jeroen, “nog in dit project gaan we werken aan een uitbreiding die de gemeenteraad ook inzicht verschaft en uiteindelijk gaan we voor een versie die ook extern, dus door andere stakeholders, kan worden gebruikt.”

Dashboard

De wens van HLTsamen is om in de eerste fase zoveel mogelijk rapportages op te leveren. Jeroen: “We gaan een dashboard ontwikkelen waaruit eenvoudig een momentopname te maken is met duiding. Daarbij nemen we de woonprogramma’s van de verschillende gemeenten als uitgangspunt. De gemeenten formuleren daarvoor prestatie-afspraken (SMART-doelstellingen), die de basis vormen voor de rapportages. Zo kunnen de periodieke scores worden afgezet tegen de prestatie-afspraken en kunnen bij afwijkende scores maatregelen worden gedefinieerd.” Jeroen gaat ervan uit dat het project nog voor de zomer kan worden afgerond.

Voorspellende modellen

De gemeenten hebben de wens daarnaast modellen te krijgen waarmee ze een aantal kwartalen vooruit kunnen kijken. Ook daar wordt aan gewerkt. Jeroen: “Wij hebben de indruk dat veel benodigde gegevens beschikbaar zijn en ook wel geregistreerd worden. Waar het aan ontbreekt is ordening en de mogelijkheid een en ander inzichtelijk weer te geven. En daar kunnen we wat aan doen.”

Jeroen de Ruig vertelt dat het inzicht ook op andere terreinen nog niet optimaal is. “Bij aanvang van de bouw is wel duidelijk over wat er opgeleverd moet gaan worden, maar als er tussentijdse wijzigingen in de plannen zijn, dan is die informatie vaak niet voor alle betrokkenen inzichtelijk. Dat kan beter als de betrokken gemeentelijke afdelingen (vergunningen en planvorming) onderling goede afspraken maken over het aanleveren van die informatie. Onze ervaring is dat de bereidheid om deze gegevens aan te leveren toeneemt als er daadwerkelijk iets met de gegevens wordt gedaan. Opname in een monitor die wordt getoond aan de gemeenteraad kan daarbij motiverend werken.”

Partnerschap

Jeroen de Ruig: “We doen dit project in hechte samenwerking met HLTsamen voor een mooi eindresultaat. Daarbij opereren we niet in een strak keurslijf, er is altijd ruimte voor nieuwe inzichten en bijsturing. We houden de lijnen kort en bekijken elke twee weken samen welke vooruitgang er is geboekt. En dan maken we weer nieuwe afspraken over wat er in de twee daaropvolgende weken moet worden opgeleverd.” Aan het eind van het project wordt het dashboard overgedragen aan de betrokken gemeenten. Dan kunnen de gemeenten zelfstandig updates van hun woningaanbod bijhouden en daarmee hun ambities in de gaten houden.

Meer weten?

Wil je meer weten over onze woningbouwmonitor? Of ben je benieuwd naar wat Lost Lemon voor jouw gemeente kan doen op het gebied van woningaanbod? Neem dan contact met ons op.

Portretfoto Jeroen

Jeroen de Ruig

Jeroen is Teamleider Consultancy en ook zelf actief als consultant en projectleider bij opdrachtgevers. Hij functioneert het beste als teamleider als hij zelf ook met de voeten in de klei staat.

Lees meer over Jeroen