15 maart 2021

Op 1 januari 2022 wordt de ‘Wet wijziging woonplaatsbeginsel’ van kracht. Dat lijkt nog ver weg, maar gemeenten moeten nu al beginnen met het in kaart brengen van de jeugdigen en voor ieder van hen bepalen of er een overdracht naar een andere gemeente moet plaatsvinden. Kortom, gemeenten moeten nu al ‘aan de bak’, om het populair te zeggen. Tijd dus om in actie te komen.

Wet wijziging woonplaatsbeginsel

Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet bepaalt welke gemeente verantwoordelijk is voor de jeugdhulp en welke gemeente de jeugdhulp betaalt. In de praktijk blijkt dit niet altijd even duidelijk. Om het woonplaatsbeginsel eenduidiger te maken en beter te laten aansluiten op de doelen van de Jeugdwet, wordt de wet op dit punt gewijzigd; dit staat bekend als de ‘Wet wijziging woonplaatsbeginsel’.

Het nieuwe woonplaatsbeginsel moet bij gemeenten leiden tot meer duidelijkheid en lagere uitvoeringslasten. Dat komt ook ten goede aan de jeugdigen; zij kunnen sneller geholpen worden. Daarnaast wordt verwacht dat de wijziging tot meer aandacht en ruimte voor preventie leidt. Meer weten over de wet? Kijk dan op de website van het Ketenbureau i-Sociaal Domein.

In kaart brengen

Het huidige woonplaatsbeginsel gaat uit van de woonplaats van de gezagsdrager van de jeugdige. In het nieuwe voorstel wordt gekeken naar de woonplaats waar de jeugdige staat ingeschreven op het moment van de zorgvraag. Voor gemeenten betekent dit dat zij moeten inventariseren welke jeugdigen op dit moment zorg ontvangen. Daarom is de eerste stap het in kaart brengen van de huidige populatie jeugdigen, inclusief een overzicht van de lopende zorgtoewijzingen. Dit in kaart brengen moet 1 juli van dit jaar gereed zijn.

Vervolgens moet elke gemeente hierop een aantal selecties toepassen; denk aan de leeftijd van de jeugdige (jonger dan 18 of ouder dan 23 jaar), aan het type zorg (ambulant en/of verblijf) en aan het antwoord op de vraag of de zorg wel of niet doorloopt in 2022. Zo kom je uiteindelijk tot een restgroep van jeugdigen die na 1 januari 2022 verblijfszorg zullen ontvangen. Voor iedere afzonderlijke jeugdige binnen deze groep geldt dat er onderzoek moet worden gedaan om te beoordelen welke gemeente verantwoordelijk is voor (de kosten van) de zorg aan de jeugdige in kwestie én of er per 1 januari 2022 een overdracht naar een andere gemeente moet plaatsvinden.

Monitoren van wijzigingen

Ook dan ben je er nog niet. In de periode vanaf de eerste data-analyse tot de datum waarop de nieuwe wet van kracht wordt, moeten de mutaties goed gemonitord blijven. Het gaat dan bijvoorbeeld om verhuizingen, uitstroom en nieuwe instroom. Alles om straks de wet naar behoren te kunnen uitvoeren.

Pilot bij gemeenten

Het is al met al een ingewikkelde klus. Op dit moment loopt een pilot waaraan meerdere gemeenten deelnemen. Zij komen met een advies dat de andere gemeenten helpt bij de voorbereidingen vanaf 1 april. Sommige gemeenten hebben inmiddels zelf al projectgroepen samengesteld die de implementatie voorbereiden en/of in goede banen gaan leiden. Ook Lost Lemon kan helpen met advies en/of ondersteuning bij de implementatie.

MensCentraal en PDC

De wetswijziging heeft ook impact op de inrichting van de MensCentraal Suite en de Producten en Diensten Catalogus (PDC). Hoe en wat precies, kan per gemeente verschillen. Lost Lemon inventariseert de behoeften die de gemeenten hebben en zal op basis daarvan ondersteuning organiseren.

Onze Helpdesk is er klaar voor

Onze ervaring is dat je sámen tot de beste oplossingen komt. Daarom roepen we hierbij alle gemeenten die met MensCentraal en PDC werken op om met ideeën te komen over hoe informatie in een zaak of bij productbestellingen het beste kan worden vastgelegd. Onze Helpdesk ontvangt graag alle suggesties.

Ook als jouw gemeente extra hulp nodig heeft bij de implementatie van deze wijziging, kun je dat aangeven bij de Helpdesk. Dan komen wij in actie. Neem hiervoor contact met ons op.