Innovatie in aanpak laaggeletterdheid krijgt financiële impuls

Het ministerie van VWS gaf 10 november voor het actieprogramma Tel mee met Taal vijf organisaties de opdracht om in zeven projecten een nieuwe aanpak tegen lage taal-, reken- en digitale vaardigheden bij volwassenen te ontwikkelen.
Lost Lemon en CINOP, Stichting Kenniscentrum Pro Work, ITTA en Stichting Vughterstede leveren over anderhalf jaar een concreet product op dat gemeenten, taalaanbieders en andere organisaties die zich met laaggeletterdheid bezighouden, kunnen inzetten om de dagelijkse praktijk te verbeteren. In totaal is €1,5 miljoen gemoeid met de projecten. In Nederland wonen ongeveer 1,3 miljoen inwoners tussen de 18 en 65 jaar die moeite hebben met lezen, schrijven en communiceren in het Nederlands.

Lost Lemon gaat samen met laaggeletterden onderzoek doen

Petra Doelen (projectleider) is enthousiast over de mogelijkheid om innovatie toe te voegen aan de bestaande aanpak tegen laaggeletterdheid. “We ondersteunen op dit moment de taalhuizen, taalaanbieders en vindplaatsen in de regio Utrecht bij het volgen van de ontwikkeling van laaggeletterden. Hiervoor maken ze gebruik van de Taalmodule. Het is zeer waardevol om nu ook grip te krijgen op ‘ het vinden’ van Nederlandstalige laaggeletterden. Deze doelgroep heeft vaak slechte ervaring met scholing en is lastig te motiveren naar taaltraining.”  Lost Lemon heeft opdracht gekregen om samen met laaggeletterden en professionals in de taalketen persona’s te ontwikkelen die gemeenschappelijke kenmerken van een bepaald type laagtaalvaardige beschrijven. Om vervolgens werkwijzes te ontwerpen die aansluiten bij elke persona. En, aanpassingen te doen in de Taalmodule. Hier kunnen organisaties in het sociale domein mee aan de slag.

Onderzoek richt zich op de moeilijk bereikbare Nederlandstalige laaggeletterden

Alle zeven innovatieve projecten maken onderdeel uit van de experimentenlijn van het actieprogramma Tel mee met Taal. Deze lijn richt zich op pilots om moeilijk bereikbare, grotendeels autochtone doelgroepen, zoals jongvolwassenen en ouderen, beter te bedienen en legt verbindingen tussen taal en andere onderwerpen waar gebrekkige taalvaardigheid een rol speelt, zoals digitale vaardigheden. Wat er innovatief is aan de aanpak verschilt per project. Dit kan te maken hebben met het beter in kaart brengen van vindplaatsen van laagtaalvaardige mensen, het beter laten aansluiten van praktische hulpmiddelen op de lokale praktijk of het inzetten van nieuwe leermethoden voor volwasseneneducatie.

Innovatie gericht op de lokale praktijk

CINOP gaat drie projecten uitvoeren binnen de experimentenlijn, gericht op het vergroten van digitale vaardigheden bij laagtaalvaardige ouderen, het combineren van nieuw en bestaand materiaal tot een ‘blended learning’-methodiek en een praktische toolkit voor gemeenten om laaggeletterden met Nederlands als moedertaal beter te bereiken en te interesseren voor taalscholing. ITTA gaat oefenen met een coachende aanpak om digitale vaardigheden bij laaggeletterden te verbeteren. Stichting Vughterstede richt zich op het ontwikkelen van een taalaanbod voor laagtaalvaardige ouderen binnen zorginstellingen. En Stichting Kenniscentrum Pro Work bouwt voor de regio Schouwen-Duiveland een online portal dat de digitale (lokale) overheid beter begrijpelijk moet maken voor mensen met lage taal- en digitale vaardigheden. De methoden en producten zijn over anderhalf jaar - bij gebleken succes - bruikbaar voor andere organisaties in de taalketen in Nederland.

Actieprogramma Tel mee met Taal loopt tot eind 2018
Met het actieprogramma Tel mee met Taal geeft het kabinet een extra impuls aan het bestrijden van lage taal-, reken- en digitale vaardigheden en het voorkomen hiervan. Het actieprogramma is een initiatief van de ministeries van OCW, SZW en VWS en loopt tot eind 2018. Samen met een aantal (landelijke) partners, zoals Stichting Lezen, Stichting Lezen & Schrijven, Steunpunt Basisvaardigheden en de Koninklijke Bibliotheek geven de ministeries het programma vorm.

Dat gebeurt met een groeiend aantal organisaties en netwerken die vanuit hun deskundigheid en mogelijkheden willen bijdragen aan de doelstellingen van het programma. Een belangrijke doelstelling van Tel mee met Taal is dat partijen die zich al inzetten of zich willen gaan inzetten tegen laaggeletterdheid zich blijvend met elkaar verbinden om laaggeletterdheid in hun regio samen aan te pakken en te voorkomen. Het actieprogramma van de rijksoverheid ondersteunt de bestaande lokale aanpak en is een impuls voor gemeenten, lokale partners, en andere maatschappelijke organisaties om de lokale samenwerking gericht op de taalontwikkeling van kinderen en gericht op de aanpak van laaggeletterdheid onder volwassenen te verstevigen.

Ook meer grip krijgen op laaggeletterden?

U bent hier